Categories
มุมข่าว

การบูรณาการ Apple Intelligence ในการจัดการเรียนรู้ตามโมเดล TPCK

จากการเปิดตัวเครื่องมือ Apple Intelligence ในงาน WWDC24 ทำให้เกิดการก้าวกระโดดด้วยรองเท้าที่ติดสปริงเลยครับ เห็นได้ชัดเลยว่าวันนี้และอนาคตเทคโนโลยีจะยิ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษามากยิ่งขึ้นไปอีก การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น Apple Intelligence จะเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับการสอนได้เป็นอย่างดี ผมจึงนำมาคิดต่อเล่นๆว่าถ้าเราจะนำ Apple Intelligence มาออกแบบการสอนตามโมเดล TPCK (Technological Pedagogical Content Knowledge)ล่ะ จึงลองมาปล่อยความคิดในบทความนี้ดู ทั้งนี้เป็นการใช้จินตนาการอยู่นะครับ

ทำไมต้องใช้ Apple Intelligence

ก่อนอื่นเรามาคุยกันก่อนว่าทำไมต้องเอา Apple Intelligence มาใช้

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
Apple Intelligence ความสามารถในหลากหลายด้าน เช่น ความสามารถในการเป็นเครื่องมือเขียนที่ทรงพลัง(จากบทความที่แล้ว) ความสามารถในการสรุปข้อความ และความสามารถในการสร้างภาพ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณครูสามารถนำมาใช้สอนเนื้อหาที่มีความซับซ้อนและลุ่มลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ไปจนถึงการช่วยในการแสดงแนวคิดที่ซับซ้อนในรูปแบบของภาพที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจได้เร็วขึ้น

2. เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักเรียนจริงๆนะครับ จากที่ผมทำงานร่วมกับคุณครูมาตลอดจะเห็นว่าพอใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเด็กๆก็จะพรั่งพรูความคิด กระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมทุกครั้ง ดังนั้นไม่ว่าจะการนำ Apple Intelligence มาช่วยคิดแล้วนำมาทำเป็นเกม หรือจะใช้แบบง่ายๆอย่างการบันทึกเสียงและการสรุปข้อความ ผมเชื่อว่าเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา แน่นอนว่าการใช้ iPad หรือ MacBook ในห้องเรียนจะช่วยให้นักเรียนสามารถสืบค้น ทำงานที่ได้รับมอบหมายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
Apple Intelligence ช่วยให้การประเมินผลเป็นระบบได้ครับ คุณครูสามารถใช้เครื่องมือการเขียนที่ยอดเยี่ยมในการตรวจสอบและปรับปรุงงานของนักเรียนอย่างรวดเร็วและแม่นยำ การนำมาใช้ช่วยการประเมินผลคุณครูก็จะสามารถให้คะแนนและข้อเสนอแนะแก่นักเรียนที่ชัดเจนมากขึ้นได้ครับ

4. การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ วิจารณ์
การใช้ Apple Intelligenceในชั้นเรียนช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การวิจารณ์ และการแก้ปัญหาได้ ทั้งยังช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลงานได้ครับ ซึ่งตรงนี้จะชัดเจนขึ้นเมื่อเราได้ลองของจริงกันแล้ว

Image generated by OpenAI, ChatGPT, 2024 (https://chat.openai.com/chat), And edit with Canva.

โมเดล TPCK
TPCK เป็นกรอบแนวคิดที่ช่วยให้ครูสามารถบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขยายความจากแนวคิดของ Lee Shulman’s (1987).model of CK, PCK and PK. ที่เน้นความรู้ทางด้านการสอนและเนื้อหา (Pedagogical Content Knowledge) โดยการเพิ่มองค์ประกอบของเทคโนโลยีเข้าไป TPCK จึงเป็นโมเดลที่เน้นการบูรณาการเทคโนโลยีกับการสอนและเนื้อหาวิชา ประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลักคือ:

  1. ความรู้ทางเทคโนโลยี (Technological Knowledge – TK): ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
  2. ความรู้ทางการสอน (Pedagogical Knowledge – PK): ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการ และเทคนิคการสอน
  3. ความรู้ทางเนื้อหา (Content Knowledge – CK): ความรู้ในเนื้อหาวิชา เช่น ประวัติศาสตร์, คณิตศาสตร์

การผสมผสานทั้งสามองค์ประกอบนี้ช่วยให้การสอนมีความสมดุลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้การเรียนรู้มีความหลากหลายและน่าสนใจแต่การใช้เทคโนโลยีควรใช้ด้วยความเหมาะสมและมีเป้าหมาย

Image generated with the prompt “An engaging illustration that combines the TPACK framework with the theme of Apple Intelligence, designed to capture the interest of teachers in using” by DALL·E, Openart, 2024 (https://openart.ai/create)

ไอเดียการบูรณาการ Apple Intelligence ตามโมเดล TPCK
ตรงนี้เราลองคิดแบบไวๆว่าถ้าจะนำมาใช้ในวิชาต่างๆจะใช้อย่างไรได้บ้าง

วิชาคณิตศาสตร์
คุณครูอาจนำความสามารถด้านการสร้างภาพของ Apple Intelligence ให้ทำเป็นแผนภูมิและกราฟเพื่อช่วยให้นักเรียนของเราเข้าใจการคำนวณและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ลึกซึ้งขึ้นตรงนี้จะประหยัดเวลาได้มาก ในการออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียนคุณครูอาจให้นักเรียนใช้การบันทึกเสียงเพื่ออธิบายวิธีการแก้ปัญหาโจทย์นั้น จากนั้นให้นักเรียนใช้ความสามารถในการสรุปเป็นข้อความเพื่อทบทวนเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว

วิชาภาษาอังกฤษ
คุณครูอาจนำความสามารถด้านการเขียนที่สามารถตรวจสอบการแก้ไขการเขียนได้มาใช้ หรือการโต้ตอบภาษาอังกฤษ ในการออกแบบกิจกรรมอาจให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่ทำหรือใช้ความสามารถในการสรุปข้อความเพื่อทบทวนและอภิปรายบทความ

วิชาวิทยาศาสตร์
ใช้การความสามารถด้านการสร้างภาพในการแสดงผลการทดลองและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ (ตรงนี้เราอาจต้องมาลองกันอีกครั้งเมื่อ Apple Intelligence เปิดให้ใช้แล้วว่าทำได้ถึงขนาดไหน) ส่วนกิจกรรมคุณครูอาจให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ แล้วใช้การสรุปข้อความ การทำงานนำเสนอ และการสรุปผลทดลอง นักเรียนและคุณครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

วิชาสังคมศึกษา
ใช้ความสามารถในการสร้างภาพมาสร้างแผนที่และไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์ ให้นักเรียนใช้ความสามารถสรุปข้อความช่วยวิเคราะห์และอภิปรายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน

ไอเดียการใช้ Apple Intelligence เป็นเครื่องมือประเมินผล
ความสามารถในการสรุปข้อความ
ความสามารถในการสร้างเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถการตรวจสอบการเขียน

ตัวอย่างข้างต้นสามารถช่วยให้นักเรียนสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ การวิจารณ์ การออกแบบ ไปจนถึงทักษะด้านการเขียนได้

ทั้งหมดอาจต้องมาดูกันต่อไป
ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการนำ Apple Intelligence มาใช้กับโมเดล TPCK ในการจัดการเรียนรู้จะช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดไอเดียการสอนใหม่ๆที่กว้างขึ้น ทั้งนี้การนำเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียนไม่ใช่แค่ช่วยดึงดูดนักเรียนยุคใหม่อยู่กับบทเรียนมากขึ้น แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดขึ้นกับเด็กๆอีกด้วย

References:
Med Kharbach, PhD. (2024). TPACK Model Explained for Teachers at https://www.educatorstechnology.com/2022/12/tpack-explained-for-teachers.html

Categories
มุมข่าว

ปลดปล่อยศักยภาพของคุณด้วย Apple Intelligence: ระบบอัจฉริยะส่วนบุคคลที่พร้อมให้ประสบการณ์ที่ดีกว่า

Apple Intelligence เป็นระบบอัจฉริยะส่วนบุคคลที่พร้อมมายกระดับประสบการณ์การใช้งานอุปกรณ์ Apple ของพวกเรา ไม่ว่าจะเป็น Mac, iPad หรือ iPhone โดยมีสามด้านหลักๆที่ Apple Intelligence จะช่วยให้ประสบการณ์ของเราดีขึ้น ได้แก่ เครื่องมือเขียน เครื่องมือสร้างภาพ และ Siri เรามาลองดูทีละด้านครับ

Image generated with the prompt “A sleek, modern desk setup with an Apple MacBook open, displaying an advanced AI-powered writing tool interface. The screen shows suggestions for improving tone, grammar, and clarity in a document. Nearby, there are other Apple devices like an iPhone and iPad, with notifications about writing tips. The background is minimalistic, with soft lighting that emphasizes a productive and creative environment” by OpenAI, ChatGPT, 2024 (https://chat.openai.com/chat)

เครื่องมือเขียนที่ทรงพลัง

การเขียนเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความใส่ใจในรายละเอียดอย่างมาก Apple Intelligence สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานปรับปรุงอารมณ์ ไวยากรณ์ และความชัดเจนของงานเขียนของเราได้ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนอีเมล หรือรายงาน ระบบจะช่วยให้คำแนะนำที่จะทำให้งานเขียนของเรา อ่านแล้วดูเป็นมืออาชีพและกระชับยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถตรวจทานงานเขียนและบอกจุดสำคัญที่จะทำให้การสรุปข้อความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ถึงตรงนี้ทำให้ผมคิดถึง Grammarly ที่มีความสามารถในการตรวจสอบและแก้ไขงานเขียนในแบบเดียวกัน แปลว่ากำลังจะถูกแทนที่? เรามาลองคิดด้วยกันเป็นข้อๆครับ

– ความสามารถในการตรวจสอบและแก้ไขงานเขียน
Apple Intelligence มีฟีเจอร์ที่สามารถปรับปรุงน้ำเสียง ไวยากรณ์ และความชัดเจนของงานเขียนได้ เช่นเดียวกับ Grammarly ที่มีจุดเด่นในเรื่องนี้มาอย่างยาวนาน(ซึ่งผู้ใช้ที่ไวยากรณ์เพี้ยนอย่างผมก็ติดการใช้งานเค้ามาก) ผู้ใช้อย่างเราๆจะได้รับคำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงงานเขียนให้อ่านแล้วดูเป็นมืออาชีพและกระชับขึ้น ตรงนี้ทำให้เห็นว่า Apple Intelligence สามารถเข้ามาแทนในด้านการตรวจสอบและแก้ไขงานเขียนได้

– การเป็นเนื้อเดียวกับระบบปฏิบัติการ
Apple Intelligence ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับอุปกรณ์ของ Apple โดยตรง ไม่ว่าจะเป็น Mac, iPad หรือ iPhone ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงและปรับแต่งตามความต้องการของเราได้ง่ายๆ เร็ว สะดวก แถมยังสามารถใช้ร่วมกับแอปต่างๆในระบบปฏิบัติการ iOS และ macOS ได้อย่างไร้รอยต่อ ตรงนี้ Grammarly ที่เป็นแอปแยกต่างหากเหนื่อยเลย เพราะถ้าเราจะใช้ต้องติดตั้งเองต่างหาก

– ความมั่นใจในความปลอดภัย
Apple มุ่งเน้นในเรื่องความเป็นส่วนตัวและการใช้งานง่าย ด้วยการทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยโดยไม่รู้สึกว่าต้องไปตั้งค่าอะไรวุ่นวาย สามารถใช้งานเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยได้ทันทีไม่ซับซ้อน ในขณะที่ Grammarly ก็มีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูง แต่ผู้ใช้บางท่านอาจรู้สึกสะดวกมากกว่าหากใช้ฟีเจอร์ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการที่ไว้ใจได้โดยตรง

ส่วนตัวผม แม้ว่า Apple Intelligence จะมีความสามารถหลายด้านที่คล้ายกับ Grammarly แต่ด้วยความได้เปรียบเรื่องการเป็นเนื้อเดียวกับระบบปฏิบัติการและการใช้งานฟีเจอร์อื่นๆได้อีก เช่นการสร้างภาพ การจัดการข้อมูล ทำให้ Apple Intelligence จะเป็นทางเลือกเพิ่มเติมที่น่าสนใจสำหรับใครก็ตามที่ต้องการใช้งานฟีเจอร์ด้านนี้แบบไม่ต้องลงแอปเพิ่มหรือต้องเสียค่าบริการเพิ่มให้วุ่นวาย

แต่การเลือกใช้งานก็ยังขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละท่านครับ เช่น ถ้าต้องการฟีเจอร์การตรวจสอบและแก้ไขงานเขียนโดยเฉพาะ เป็นงานที่มีรายละเอียดลึกซึ้ง Grammarly อาจจะทำได้ดีกว่าในช่วงแรกๆก็ได้นะครับ ถึงตรงนี้ก็ต้องลองดูกันระยะยาวอีกที

Image generated with the prompt “A sleek, modern desk setup with an Apple MacBook open, displaying an advanced AI-powered image generation tool interface. The screen shows a creative rendering of a ‘chef cat’ created from a text description. Nearby, there are other Apple devices like an iPhone and iPad, with notifications about AI image creation tips. The background is minimalistic, with soft lighting that emphasizes a productive and creative environment” by OpenAI, ChatGPT, 2024 (https://chat.openai.com/chat)

เครื่องมือสร้างภาพ

ผมเป็นคนหนึ่งที่วาดภาพไม่เก่ง ได้แต่วาดยึกๆยือๆ การมาของเครื่องมือที่เพียงแค่เราพิมพ์ข้อความจากจินตนาการลงไปก็สามารถแปลงออกมาเป็นภาพสวยสุดยอดได้ทำให้ผมมีความสุขที่เกิดมาในยุคนี้มากๆ แต่ Apple Intelligence ทำได้ง่ายกว่านั้น เพราะวิธีการสร้างภาพไม่ใช่แค่อธิบายภาพที่ต้องการด้วยคำเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถเลือกอีโมจิ มาผสมกันได้ด้วย ระบบจะสร้างภาพให้เราได้ทันที เช่น พิมพ์ “เชฟแมว” หรือ เลือกอีโมจิ “ดีเจ+กระรอก” ระบบจะสร้างภาพตามที่เราสั่งได้แบบเนียนๆ ที่สำคัญที่หลายท่านตามหาคือการใช้รูปภาพของตัวเราเองนำมาให้ระบบช่วยสร้างภาพใหม่ที่มีสไตล์เฉพาะตัวได้ เช่น เปลี่ยนเราเป็นนักบินอวกาศ แบบนี้

เอาล่ะสิงานนี้ DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion และอื่นๆอีกมากมายที่สร้างภาพได้จะถูกแทนที่รึป่าว? มาลองค่อยๆคิดไปพร้อมกันนะครับ

-การใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆ
Apple Intelligence ถูกทำมาเพื่อใช้งานบนอุปกรณ์ Apple เช่น iPhone, iPad, และ Mac ทำให้ท่านที่ใช้แพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Windows, Android หรือท่านที่ต้องการใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์(Google Chrome, Firefox, Safari) ก็อาจจะอยากใช้เครื่องมือสร้างภาพที่มีการสนับสนุนแพลตฟอร์มที่หลากหลายกว่า หรือเหตุผลอื่นๆเช่นจ่ายเงินไปแล้ว หรือพบแนว พบสไตล์ภาพ รู้แนวคำสั่ง Prompt ที่จะสร้างภาพได้ตรงตามความต้องการแล้ว ก็อาจจะไม่อยากเปลี่ยน

-การเข้าถึงและความยืดหยุ่น
เครื่องมือสร้างภาพ AI ที่ยกตัวอย่างข้างต้น มักจะมีการเปิด API ให้ผู้พัฒนาสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ในแอปพลิเคชันของเขาได้ ตรงนี้ผมว่าสำคัญสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และธุรกิจที่ต้องการสร้างบริการของตนเอง ผมไม่แน่ใจว่า Apple Intelligence มีการเปิด API ให้คนอื่นใช้งานไหม แต่ถ้ายังไม่เปิดก็ทำให้ตอนนี้เครื่องมือสร้างภาพ AI เจ้าอื่น ยังมีความน่าสนใจและความยืดหยุ่นในการเข้าถึงผู้ใช้งานมากกว่า (อยากฝากถึงทุกท่านที่หาโหลดแอปใน App Store มาทำภาพแต่งภาพนะครับ แอปนั้นอาจสร้างภาพได้ก็จริงแต่ท่านอาจต้องตรวจสอบว่าเค้าเป็นแอปที่มีบริการต้นทางจากอะไร เสียเงินสมเหตุสมผลไหม และแอปเค้าแอบเก็บข้อมูลของเราเอาไปทำอะไรรึป่าว)

– ชุมชนและทรัพยากร
เรื่องนี้สำคัญเครื่องมือสร้างภาพอย่าง DALL-E, MidJourney และ Stable Diffusion นั้นมีชุมชนผู้ใช้งานและนักพัฒนาที่ใหญ่มากๆ มีการแชร์ทรัพยากรและการสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่อง ตรงนี้ช่วยให้ผู้ใช้อย่างเราๆสามารถเรียนรู้และพัฒนาเทคนิคการสร้างภาพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่า

ถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นว่าเครื่องมือสร้างภาพใน Apple Intelligence ได้เปรียบที่เข้าถึงง่าย สร้างภาพง่ายด้วยปลายนิ้ว ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเพราะติดเครื่องมาเลย แต่ก็มีข้อจำกัดสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ M1 หรือ iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ทำให้เครื่องมือสร้างภาพอื่นที่รองรับการสนับสนุนแพลตฟอร์มที่หลากหลายกว่า ยังคงมีบทบาทสำคัญและยังไม่ถูกแทนที่ในตอนนี้ ก็อยู่ที่ผู้ใช้อย่างเราๆว่าจะชอบเข้าถึงเครื่องมือในแบบไหน หรือชอบสไตล์รูปแบบใดครับ

Image generated with the prompt “A sleek, modern desk setup with an Apple MacBook open, displaying an advanced AI-powered Siri interface. The screen shows Siri interacting with the user, providing information and managing tasks from other Apple apps like Calendar and Messages. Nearby, there are other Apple devices like an iPhone and iPad, with Siri notifications and commands being displayed. The background is minimalistic, with soft lighting that emphasizes a productive and smart home environment.” by OpenAI, ChatGPT, 2024 (https://chat.openai.com/chat)

Siri ที่เก่งขึ้น

จากเมื่อคืน เราจะเห็นว่า Siri ดูเข้าใจภาษามนุษย์ได้ดีขึ้นและสามารถคุยกับเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น พอเราถามเกี่ยวกับสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ แต่ดันบอกสถานที่ผิด Siri ก็ยังเข้าใจความหมายที่เราต้องการสื่อ และ Siri เริ่มเข้าถึงข้อมูลจากแอปอื่นๆได้ เช่น ปฏิทินและข้อความ ทำให้ช่วยเราจัดการกิจกรรมหรือค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้รวดเร็ว ทันที ตรงความต้องการ ทำให้การใช้งานง่ายขึ้นและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ยังมีความสามารถอีกมาก

ความสามารถอื่นๆคงมีอีกมาก หากมีโอกาสผมจะมาเขียนพูดคุยกับทุกท่านอีกครั้งครับ ตอนนี้่ก็ได้แต่ชวนทุกท่านอ่านจากข้อมูลที่คุณครู อาจารย์ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ได้กรุณามาแลกเปลี่ยนให้กับผมครับ

สุดท้ายนี้ผมว่า Apple Intelligence จะกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยปลดปล่อยศักยภาพของมนุษย์อย่างเราให้พัฒนาข้ามขีดจำกัดของตนเอง ทำให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปลุกความคิดสร้างสรรค์ในตัวเราให้เปล่งประกายได้ด้วยอุปกรณ์ของ Apple โดยมีจุดเด่นที่ความง่ายในการใช้งานและความมั่นใจในการปกป้องความเป็นส่วนตัว ทำให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดครับ

ที่มา:

Categories
มุมข่าว

2024 Apple Design Awards: Celebrating Excellence in Innovation and Inclusivity

รางวัลการออกแบบของแอปเปิล (Apple Design Awards) เป็นการเฉลิมฉลองประจำปีที่ยกย่องแอปและเกมที่มีนวัตกรรม สร้างสรรค์ และเทคนิคที่ล้ำหน้า
สำหรับการประกาศผลรางวัลปี 2024 นี้ ทำให้เราเห็นว่า Apple เน้นถึงความยอดเยี่ยมในหลายด้านครับ เพื่อให้สมกับรางวัลนี้จึงได้ยกย่องนักพัฒนาที่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของเทคโนโลยีและการออกแบบแอป และผู้ชนะในปีนี้ได้แสดงให้เห็นถึงพลังของแอปและเกมที่สามารถมอบความสุขให้แก่ผู้ใช้อย่างเราๆได้จนผมต้องกลับมาเขียนบล็อคอีกครั้งเลย แอปที่ชนะในปีนี้มีทั้งแอปที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม การให้โอกาส และแอปที่มีกราฟิกที่ตื่นตาตื่นใจมากๆด้วยครับ ลองมาดูกันว่ามีแอปอะไรบ้างที่ชนะในปีนี้

Image generated with the prompt “Create a vibrant and engaging image showcasing the 2024 Apple Design Awards. The image should feature a variety of app and game icons in a celebratory arrangement, highlighting the innovation and creativity of the winners. Include elements like a trophy, confetti, and a gradient background with Apple’s signature colors. The text “Apple Design Awards 2024″ should be prominently displayed at the top. Make it visually appealing and modern to attract viewers” by OpenAI, ChatGPT, 2024 (https://chat.openai.com/chat).

Delight and Fun

ผู้ชนะ: Bears Gratitude
นักพัฒนา: Isuru Wanasinghe, ออสเตรเลีย
แพลตฟอร์ม: iPhone, iPad, Mac

Bears Gratitude เป็นแอปจดบันทึกที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ฝึกฝนความเคารพและเข้าใจตนเองในชีวิตประจำวัน ตัวแอปมีความน่ารักด้วยตัวละครหมีและสัตว์อื่นๆที่เป็นมิตร ที่จะช่วยให้การจดบันทึกเป็นเรื่องสนุกและน่าสนใจ จุดเด่นของแอปนี้คือการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานง่ายและส่งเสริมให้ผู้ใช้สามารถรักษานิสัยการจดบันทึกได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้ชนะ: NYT Games
นักพัฒนา: The New York Times Company, สหรัฐอเมริกา
แพลตฟอร์ม: iPhone, iPad

NYT Games เป็นศูนย์รวมเกมใช้สมอง ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มเกมใหม่ ๆ เข้าไปแอปเยอะมาก เช่นเกม Wordle และ Connections ซึ่งเกมเหล่านี้ได้รับการออกแบบใหม่หมด เพื่อความสนุกสนานและเพิ่มความท้าทายในการเล่น ทำให้เป็นที่นิยมในหมู่ผู้รักการแก้ปริศนา

Inclusivity

ผู้ชนะ: oko
นักพัฒนา: AYES, เบลเยียม
แพลตฟอร์ม: iPhone

oko เป็นแอปที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้พิการทางสายตา โดยใช้การสั่นและเสียงในการแจ้งเตือนสถานะของสัญญาณไฟจราจร ทำให้ผู้ใช้สามารถเดินทางในเมืองได้อย่างปลอดภัย แอปนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายและสนับสนุนการใช้ VoiceOver และ Dynamic Type ได้อย่างไร้ที่ติ และแอปทำได้สวยมาก สำหรับแอปนี้ผมประทับใจมากเป็นพิเศษครับ

ผู้ชนะ: Crayola Adventures
นักพัฒนา: RED GAMES CO, LLC, สหรัฐอเมริกา
แพลตฟอร์ม: iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Vision Pro

Crayola Adventures สร้างบรรทัดฐานใหม่ในการสร้างตัวละครที่ครอบคลุมและไม่แบ่งแยกเพศ โดยมีตัวเลือกให้เลือกตั้งแต่สีผิว ความสามารถ ประเภทของร่างกาย และสรรพนามที่ใช้ ตัวแอปยังมีการบรรยายเสียงสำหรับผู้ที่อ่านหนังสือไม่คล่อง ทำให้สามารถเข้าถึงและเพลิดเพลินได้ทุกเพศทุกวัย ผมตื่นเต้นที่จะได้เห็นตอนทำงานบน Apple Vision Pro

Innovation

ผู้ชนะ: Procreate Dreams
นักพัฒนา: Savage Interactive Pty Ltd, ออสเตรเลีย
แพลตฟอร์ม: iPad

แอปนี้เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง! Procreate Dreams เป็นแอปสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ มีเครื่องมือสร้างสรรค์ที่ใช้งานง่าย(จริง)และรองรับการใช้ Apple Pencil ผู้ใช้สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมืออาชีพ การออกแบบของแอปทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างลื่นไหลและสร้างสรรค์สุดๆครับ ชอบจริง 55

ผู้ชนะ: Lost in Play
นักพัฒนา: Happy Juice Games, อิสราเอล
แพลตฟอร์ม: iPhone, iPad, Apple Vision Pro

ถ้าคุณเล่น Lost in Play จะทำให้รู้สึกเหมือนนิยายภาพมีชีวิตขึ้นมา(ถ้าอินนะ) ตั้งแต่ป่าที่น่ากลัวไปจนถึงหมู่บ้านริมหน้าผา แอปนี้เต็มไปด้วยจินตนาการและเต็มไปด้วยตัวละครที่เป็นที่รัก (เช่น ฝูงแกะที่จู้จี้จุกจิกอย่างน่าประหลาดใจ) และมินิเกมแสนสนุก ถ้าคุณชอบแนวนี้นะครับ (ส่วนตัวคงต้องลองก่อน)

*สำหรับสาขานี้ผมยังแอบเห็นแย้งนิดๆครับเพราะมีแอปที่เข้ารอบมาเจ๋งๆเยอะมาก ที่น่าชนะด้วยอย่าง Copilot Money หรือถ้าจะต้องเป็นเกมจริงๆแอป Call of Duty: Warzone Mobile ก็น่าจะได้นะครับ คงมีมุมที่มองต่างกัน

Interaction

ผู้ชนะ: Crouton
นักพัฒนา: Devin Davies, นิวซีแลนด์
แพลตฟอร์ม: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple Vision Pro

Crouton เป็นแอปเก็บสูตรอาหารที่มีการออกแบบและการจัดการข้อมูลที่ดีเยี่ยม ผู้ใช้สามารถเก็บสูตรอาหาร สร้างรายการช้อปปิ้ง และทำตามขั้นตอนการทำอาหารได้อย่างง่ายดาย การออกแบบที่เรียบง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถโฟกัสกับการทำอาหารได้เต็มที่ หิวววว

ผู้ชนะ: Rytmos
นักพัฒนา: Floppy Club ApS, เดนมาร์ก
แพลตฟอร์ม: iPhone, iPad

เกมจังหวะดนตรีครับ Rytmos จะท้าทายผู้เล่นให้ไขปริศนาด้วยการสร้างเส้นทาง โดยใช้ท่าทางการลากง่ายๆพอชนะก็จะเพิ่มองค์ประกอบใหม่ๆให้กับเพลงที่กําลังพัฒนา ยิ่งเล่นไปตัวเกมก็จะมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ เค้าว่าเป็นเกมที่เล่นง่าย สนุกด้วยครับ ส่วนตัวผมไม่ค่อยถนัดจังหวะดนตรี ซะด้วยครับ ใครที่ได้ลองแล้วมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับ

Social Impact

ผู้ชนะ: Gentler Streak Fitness Tracker
นักพัฒนา: Gentler Stories d.o.o., สโลวีเนีย
แพลตฟอร์ม: iPhone, iPad, Apple Watch

Gentler Streak เป็นแอปที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ แอปนี้มีการออกแบบที่ให้กำลังใจและส่งเสริมให้ผู้ใช้พัฒนาการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ข้อมูลสุขภาพถูกจัดการอย่างชาญฉลาด มีการสรุปผลรายเดือนช่วยให้ผู้ใช้เห็นความก้าวหน้าในการดูแลสุขภาพของตัวเรา แอปนี้น่าลองมากครับ

ผู้ชนะ: The Wreck
นักพัฒนา: The Pixel Hunt, ฝรั่งเศส
แพลตฟอร์ม: iPhone, iPad

The Wreck เป็นนวนิยายภาพ ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว การสูญเสีย และการเอาชีวิตรอด ตัวเกมมีการเล่าเรื่องที่ลึกซึ้งและภาพกราฟิกที่สวยงาม ทำให้ผู้เล่นต้องคิดและไตร่ตรองในการเลือกทางเดินแต่ละครั้ง (ผมไม่อินเท่าไหร่เพราะเชียร์ Cityscapes: Sim Builder เล่นอยู่ 55) แต่แอปนี้ก็เหมาะที่จะเป็นผู้ชนะในหมวด Social Impact มากกว่าจริงๆครับ

Visuals and Graphics

ผู้ชนะ: Rooms
นักพัฒนา: Things Inc., สหรัฐอเมริกา
แพลตฟอร์ม: iPhone, iPad

Rooms เป็นแอปสุดสร้างสรรค์ที่พาคุณอยู่ในโลก 8 บิต ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สร้างฉากต่าง ๆ เล่นเกม และโต้ตอบกับผลงานของผู้อื่นได้ ตัวแอปมีภาพกราฟิกย้อนยุคที่น่ารักและมีรายละเอียดที่สร้างความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจมาก ต้องลองด้วยประการทั้งปวง!

ผู้ชนะ: Lies of P
นักพัฒนา: NEOWIZ Corporation, เกาหลีใต้
แพลตฟอร์ม: Mac

Lies of P เป็นเกมที่มีกราฟิกที่งดงามจัด เนื้อเรื่องก็น่าสนใจ แอปนี้ผู้เล่นจะได้ควบคุมหุ่นยนต์ที่สร้างโดย Geppetto และต้องเอาชีวิตรอดในเมืองที่ถูกทำลาย เกมนี้มีความละเอียดในภาพและเสียงทำให้เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ แต่เล่นได้เฉพาะ Mac นะครับ อยากเล่นจัดไป M1 ก็ไหวนะ

Spatial Computing

ผู้ชนะ: djay
นักพัฒนา: Algoriddim GmbH, เยอรมนี
แพลตฟอร์ม: Apple Vision Pro, iPhone, iPad, Mac, Apple Watch

djay เป็นแอปที่ชนะเลิศประเดิมในหมวดใหม่ Spatial Computing หรือการประมวลผลเชิงพื้นที่ ซึ่งรางวัลนี้ก็บอกเลยว่าเตรียมมารับกับ Apple Vision Pro แน่นอน
แอปนี้นำเสนอวิธีการใหม่ในการสร้างสรรค์ดนตรี โดยมีการออกแบบที่ล้ำสมัยและการสร้างภาพที่น่าประทับใจ เชื่อได้เลยว่าถ้าใครที่ได้ลองจะเจอประสบการณ์แบบใหม่ แบบสับ แบบล้ำๆที่มาพร้อมกับความสนุกสนานและสร้างสรรค์ให้กับนักดนตรีมือใหม่จนถึงระดับมืออาชีพ (อย่าลืมจัด Apple Vision Pro)

ผู้ชนะ: Blackbox
นักพัฒนา: Shapes and Stories, สหรัฐอเมริกา
แพลตฟอร์ม: Apple Vision Pro

ปิดท้ายด้วย Blackbox แอปท้าทายผู้เล่นให้คิดนอกกรอบด้วยปริศนาในรูปแบบพื้นที่ เกมนี้ใช้พื้นที่ในแบบ 3 มิติและมีการออกแบบที่ละเอียดอ่อน ทำให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์แบบใหม่ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และต้องมี Apple Vision Pro นะจ๊ะ

สรุป

รางวัล Apple Design Award 2024 แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่สุดยอดของนักพัฒนาครับ มีทั้งแอปที่ช่วยให้ชีวิตประจำวันดีขึ้น ส่งเสริมการใช้งานที่มีความหลากหลาย แอปที่ช่วยเหลือผู้คนในสังคม ไปจนถึงเกมสุดสร้างสรรค์ที่ดึงดูดตาดึงดูดใจด้วยภาพกราฟิกและการดำเนินเรื่องราวที่ชวนติดตาม ผลงานของผู้ชนะและผู้เข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ได้สร้างมาตรฐานใหม่ในการออกแบบแอปและเกม ผลงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิงและความสุข แต่ยังทำให้เห็นว่ามนุษย์เราสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดได้ด้วยเทคโนโลยีจริงๆครับ

Categories
มุมข่าว

Basic Keynote เพื่อสร้างสื่อการสอนของคุณครู

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Basic Keynote เพื่อการสร้างสื่อการสอนของคุณครู โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา วันที่ 23 ก.ย. 64 เวลา 13:00 น.

คุณครูที่ร่วมกิจกรรมจะทราบถึงการใช้เครื่องมือการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้น ผ่านการทำกิจกรรมผลิตสื่อ ไปจนถึงการส่งออกเพื่อนำมาใช้งานจริง

Categories
มุมข่าว

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ‘Goodnotes จับมือจด’ กับเจ้าของเพจ Stationery on the table

ภาพปกกิจกรรม Goodnotes จับมือจด กับเจ้าของเพจ Stationery on the table

https://fb.me/e/2tSzra47F

ลิงก์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมทาง DigitalX Live

กิจกรรมดีๆทาง DigitalX live มาอีกแล้วนะครับ รอบนี้ ชวนมาจับมือจดด้วย Goodnotes แอปจดบันทึกยอดนิยมที่ต้องมีติดเครื่อง iPad เลย สอนโดยนักจดโน้ตสุดน่ารัก เจ้าของเพจ Stationery on the table – คลับของคนรักเครื่องเขียน ที่จะมาจับมือทุกท่านจดโน้ตไปด้วยกันเลยครับ

งานนี้มือใหม่เริ่มต้นง่ายจนถึงมืออาชีพได้เทคนิคมากขึ้นแน่นอนครับ

พบกันวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 64 เวลา 19:30 น. วันอาทิตย์นี้ทุ่มครึ่งพบกันนะครับ🌟

สำหรับท่านที่ร่วมกิจกรรมอย่าลืมโหลดแอปมาเริ่มจดไปพร้อมกันนะครับ❤️🤟🏼

ลิงก์สำหรับโหลดแอป Goodnotes📝

https://apps.apple.com/th/app/goodnotes-5/id1444383602?l=th

หากท่านสนใจกิจกรรมนี้โปรดกดไลค์เพจ@digitalx21 และฝากติดตามข้อมูลอัพเดทใหม่ๆได้ที่ www.chatjayn.com เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้สร้างกิจกรรมดีๆต่อไปด้วยนะครับ ผมขอขอบคุณยิ่งครับ

Categories
มุมข่าว

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ‘วาดรูปให้สนุกด้วย Procreate’ กับศิลปิน Foofluffy

ภาพประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม วาดรูปให้สนุกด้วย Procreate โดยเพจ DIGITALX

https://fb.me/e/FabH1e33

ลิงก์สำหรับร่วมกิจกรรมครับ

เรียนเชิญร่วมกิจกรรม live สดที่จะพาทุกท่านมาสนุกวาดภาพบน iPad ด้วยแอป Procreate กับศิลปินผู้มีลายเส้นน่ารักเฉพาะตัวเจ้าของเพจ Foofluffy วันอาทิตย์ที่ 30 พ.ค. 2564 เวลา 19:30น.

งานนี้สนุกได้ตั้งแต่มือใหม่ถึงมือโปรเลยครับ เรามาช่วยกันวาดสัตว์หิมพานต์ให้เป็นต้าวก้อนมาร์ชเมลโล่กันครับ

สำคัญ
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่าลืมโหลดแอป Procreate และรูปภาพที่ที่ใช้ประกอบกิจกรรมจำนวน 6 ภาพที่โพสนี้ด้วยนะครับ

ลิงก์สำหรับดาว์นโหลดแอป Procreate ร่วมกิจกรรมครับ
https://apps.apple.com/app/procreate/id425073498

Categories
มุมข่าว

ชมย้อนหลัง #อยากได้น้ำลายหก Apple Event เปิดตัวอะไรบ้าง

https://fb.watch/569-qSem-B/

สามารถรับชมผ่าน facebook ได้ทางลิงค์นี้เลยครับ

มาอัพเดทงานเปิดตัว Apple Event 2021 ตามฉบับอยากได้น้ำลายหก ฟังสนุกๆสบายๆ แอบมีสาระในแบบฉบับคนอยากใช้

ท่านผู้ฟังจะเข้าใจว่า AirTag iMacใหม่ รวมถึง iPad Pro ใหม่ เค้ามีอะไรดีชวนเราอยากได้น้ำลายหกขนาดไหนครับ

Categories
มุมข่าว

สรุปงาน Apple Event 2021 วันที่ 20 เม.ย.64 เปิดตัวอะไรบ้าง (ไอโฟน12สีม่วง AirTag AppleTV4K)

iPhone 12 iPhone 12mini Purple Cr:Apple.com

การเปิดตัวสีใหม่ที่ทุกคนว้าวใส่ iPhone 12 และ iPhone 12mini ที่ผมคิดว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุด มาพร้อมสีใหม่คือ สีม่วง

ใครที่สนใจก็รีบกดนะครับ ผมว่าหมดไวแน่นอน ในเว็ปไซต์ Apple ระบุว่าจะให้จองล่วงหน้าวันที่ 23 เม.ย. ตั้งแต่เวลา 19:00 น. และเริ่มวางจำหน่ายจริง 30 เม.ย. แต่อันนี้น่าจะเป็นเครื่องเปล่านะครับ อย่างไรลองติดตามประกาศจากค่ายมือถืออีกครั้งครับ

AirTag Cr:Apple.com

อุปกรณ์ติดตามที่ทุกคนรอคอย ใช้ร่วมกับแอป Find My ได้เลย ต่อไปนี้จะไม่มีคำว่าลืมอีกต่อไป เพราะอุปกรณ์จะส่งสัญญาณตลอดครับ

ในเว็ประบุว่าขายแบบ 1 ชิ้น 990 บาท และแบบชุด 4 ชิ้น 3,390 บาท สลักชื่อได้ด้วย ยังไม่ระบุวันขายลองคอยไปดูที่เว็ป Apple.com กันนะครับ ถ้าทราบจะรีบมาบอกนะครับ

Apple TV 4K Cr:Apple.com

สมการรอคอย Apple TV เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยากให้อัพเกรดมานานมาก รอบนี้จัดชิป A12 bionic (แบบใน iPad Gen8 iPad mini) มาทำให้แรงขึ้นมาก ทำให้สีสันสดใสสมจริงพร้อมเปิดหนัง 4K HDR ที่เราซื้อไว้ใน iTunes ได้คุ้มค่า พร้อมรองรับภาพแบบ Dolby Vision และเสียงแบบ Dolby Atmos ในวิดีโอเปิดตัวจะเห็นว่า Apple TV 4K ใหม่นี้จะช่วยปรับภาพจากจอทีวีให้สว่างขึ้นด้วย (แต่ส่วนตัวผมเทียบจากทีวีที่บ้าน ถ้าเปิดแบบ Dolby Vision มันก็จะปรับสว่างอยู่แล้วรึป่าว อันนี้หากได้ลองอีกทีจะมารีวิวนะครับ)

ในวิดีโอเปิดตัวจะเห็นโหมดใหม่คือการเอาไอโฟนไปแปะไว้ที่จอทีวีแล้วระบบจะปรับสมดุลสีของจอทีวีให้ให้เหมาะกับจอไอโฟนโดยอัตโนมัติ ถ้าให้ผมเดา ระบบนี้อาจมาเพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ดูทีวีพร้อมกับเล่นโซเชียลไปด้วย หันมาดูจอมือถือสีนึง พอเงยหน้าดูนางวันทองอีกสีนึง ก็จะช่วยให้เห็นเป็นสีเดียวกันไม่เป็นภาระสายตา คงประมาณนี้ แต่ถ้าดูหลายคนก็นะ

Apple TV4K มาพร้อมรีโหมดใหม่แล้ว ! พระเจ้า หนาขึ้น และมีวงกลมรอบๆแทร็คแพดให้กดด้วย ไม่ต้องถูๆไถๆปัดแล้วเลย สะกิดแล้วเกิน อีกต่อไป ขอบคุณครับ ตรงนี้ทำให้นึกถึงวงแหวนในไอพอดรุ่นเก่าเลย เทคโนโลยีดีๆที่กลับมาให้ใช้

ในเว็ปมีให้เลือก 2 ความจุคือ 32GB 6,700 บาท และ 64GB 7,400 บาท แถม Apple TV+ ให้ 1 ปี เลือกตามสะดวกเลยครับ แบบนี้สายชวนคุณน้องคุณลูกเล่นเกมก็ต้องความจุเยอะหน่อยนะครับ แล้วอย่าลืมหาจอยมาต่อเล่นกันนะครับ ส่วนตัวผมใช้จอย PS4 อยู่ถือว่าโอเคมากๆเลย

ขอบคุณที่ติดตามอ่านมือใหม่คนนี้ครับ หากชอบใจโปรดเป็นกำลังใจด้วยการติดตาม www.chatjayn.com นี้ต่อไปนานๆด้วยนะครับ กดเซฟไว้เลยครับจะกราบงามๆ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.apple.com/th/apple-events/april-2021/

Categories
มุมข่าว

สรุปงาน Apple Event 2021 วันที่ 20 เม.ย. 64 เปิดตัวอะไรบ้าง (iPad Pro)

iPad Pro with accessories Cr:Apple.com

พระเอกของค่ำคืนนี้! iPad Pro เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ เพราะได้รับการอัพเกรดชิปเป็น M1 (แบบเดียวกับ iMac Macbook Air Macbook Pro) ทำให้วันนี้สามารถพูดได้ว่าไอแพดโปร มีประสิทธิภาพไม่ต่างจากแมคอย่างเต็มภาคภูมิ มาพร้อม 2 ขนาดให้เลือกคือ 12.9″ กับ 11″

และที่จะทำให้ดูเหนือกว่าใครๆก็เพราะจอภาพแบบ XDR Liquid Retina (เฉพาะ iPad Pro 12.9 นิ้ว) ที่ทำให้ภาพจากหน้าจอสมจริงสุดๆ ด้วยการใช้ Mini-LED ดวงน้อยๆกว่าหมื่นดวงค่อยๆจัดเรียงจนได้ความสว่างที่ชัดเจนที่สุด เทียบความสว่างทั้งสองขนาด 12.9″จะได้ 1600 นิต (HDR) กับ 11″ จะอยู่ที่ 600 นิต แต่เป็น Liquid Retina ที่ให้สีที่สบายตา(และน้ำหนักที่ถือสบายมือกว่า) เรียกว่าแตกต่างจากรุ่นเดิมที่เป็น IPS LCD มหาศาล

เรื่องของการส่งข้อมูลมีมาให้เลือกทั้งแบบ Wi-Fi และ cellular อย่างที่คุ้นเคย แต่ที่เหนือกว่าเดิมมากคือความเร็วของการรับส่งข้อมูลที่รองรับ Wi-Fi 6 และ 5G เรียบร้อยแล้ว เรียกว่าซื้อเผื่ออนาคต(ในไทย)กันไปอีกหลายปีเลย

ที่น่าสนใจมากในยุคการเรียนและการทำงานแบบออนไลน์คือกล้องหน้า ที่ได้เพิ่มประสิทธิภาพเป็น 12MP (เดิม 7MP) กว้าง 122 องศา พร้อมการแพนกล้องให้หน้าเราอยู่ตรงกลางจออัตโนมัติ (กล้องหน้าขยับตามเรา) เจ๋ง

อยากจะพูดถึงมากๆคือกล้องหลังถ้าไม่ได้อ่านบทความนี้จะคิดว่าสเปกคงเดิมคือ กล้องไวด์(ถ่ายมุมกว้าง) 12MP กล้องอัลตร้าไวด์(ถ่ายมุมกว้างพิเศษ) 10MP แต่ที่จะทำให้พิเศษขึ้นคือการทำงานร่วมกับชิป M1 ที่มีประสิทธิภาพล้น ชิปนี้จะทำงานร่วมกับกล้องทำให้ได้ภาพที่กลั่นออกมาอย่างดีด้วยความอัจฉริยะ

iPad Pro ใหม่กำลังพลิกวงการ AR ด้วย LiDAR สแกน (กล้องตัวเล็กๆที่เหมือนเป็นกล้องที่ 3) ต้องยอมรับว่าการนำ M1 มาใช้ส่งผลต่อการทำงานเรื่องนี้มาก ทำให้โลกของ AR มีความลึกขึ้น และถูกนำมาใช้ได้จริงมากขึ้น ในวิดีโอเปิดตัวมีการนำ AR มาใช้ร่วมกับการอัดวิดีโอด้วยแอป Clips ด้วย ผมว่าเรื่องนี้เหล่าครีเอเตอร์ต้องมีการนำมาใช้กันเยอะอย่างแน่นอน

ถ้าจะพูดว่า iPad Pro เป็นเครื่องที่สามารถแทนแมคได้แล้ว เราก็ต้องคิดว่าแล้วจะต่อออกจอขยายได้หรือไม่ เรื่องนี้เป็นอะไรที่โดนใจมาก เพราะ iPad Pro มาพร้อมกับพอร์ต Thunderbolt (ใช้งานร่วมกับช่องชาร์จ USB-C ) แล้วทำให้สามารถต่อจอแยกที่ความละเอียดถึง 6K ได้! รวมถึงทำให้สามารถโอนข้อมูลกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกอื่นๆได้เร็วแบบสุดจัดอีกด้วย เอามาแต่งภาพ ตัดต่อได้จริงจังแบบนี้

ยังไม่ได้เอ่ยถึงความยอดเยี่ยมเดิมที่ไอแพดโปรมีนะครับ เช่น ลำโพง 4 ตัวที่รองรับ Dolby Atmos ไมโครโฟนอีก 5 ตัว เรียกว่าพร้อมจะทำเพลง หรือ Live Stream ได้สบายๆ

เปรียบเทียบคีย์บอร์ดสำหรับไอแพด Cr:Apple.com

พอเป็นไอแพดก็ต้องพูดถึงอุปกรณ์เสริม รอบนี้มาพร้อมเมจิกคีย์บอร์ดแบบแทร็คแพดในตัว มีสีดำกับขาว ยึดด้วยแม่เหล็กแค่แปะก็ติด พร้อมยกตัวเครื่องให้ลอยจากโต๊ะแล้วปรับมุมตามต้องการ ส่วนตัวผมว่านี่คือไอแมคขนาดย่อส่วนที่พร้อมจิ้มจอด้วย Apple Pencil ที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว

มาพร้อมตัวเลือก 128GB 256GB 512GB 1TB และสูงสุด 2TB (สองพันกิ๊ก) โดยอ้างอิงราคาจาก Apple.com ดังนี้

iPad Pro 11″ จอ Liquid Retina

Wi-Fi 128GB 27,900 บาท Wi-Fi+Cellular 32,900 บาท

Wi-Fi 256GB 31,400 บาท Wi-Fi+Cellular 36,400 บาท

Wi-Fi 512GB 38,400 บาท Wi-Fi+Cellular 43,400 บาท

Wi-Fi 1TB 52,400 บาท Wi-Fi+Cellular 57,400 บาท

Wi-Fi 2TB 66,400 บาท Wi-Fi+Cellular 71,400 บาท

iPad Pro 12.9″ จอ Liquid Retina XDR (เพิ่ม 10,000 บาทจากรุ่น 11″ ในทุกความจุ)

Wi-Fi 128GB 37,900 บาท Wi-Fi+Cellular 42,900 บาท

Wi-Fi 256GB 41,400 บาท Wi-Fi+Cellular 46,400 บาท

Wi-Fi 512GB 48,400 บาท Wi-Fi+Cellular 53,400 บาท

Wi-Fi 1TB 62,400 บาท Wi-Fi+Cellular 67,400 บาท

Wi-Fi 2TB 76,400 บาท Wi-Fi+Cellular 81,400 บาท

สรุปส่วนตัวผม iPad Pro ใหม่นี้ ถือเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล การนำ M1 มาใส่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของไอแพดพัฒนาขึ้นอย่างไม่จำกัด รวมถึงความแข็งแกร่งของ App Store ที่มีแอปให้เลือกกว่าล้านแอป ทำให้ไอแพดโปร กลายเป็นอุปกรณ์ในฝันที่พร้อมมาตอบโจทย์ทุกการใช้งานในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ สายวาด นักเรียน นักศึกษา สถาปนิก วิศวะ คุณครู อาจารย์ คุณหมอ ทุกสาขาอาชีพอย่างแท้จริง

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.apple.com/th/apple-events/april-2021/

หากข้อมูลนี้มีประโยชน์กับท่าน โปรดติดตาม www.chatjayn.com และเพจ FB@digitalx21 เพื่อให้ไม่พลาดข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นกำลังใจให้เราผลิตผลงานดีๆต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

Categories
มุมข่าว

สรุปงาน Apple Event 2021 วันที่ 20 เม.ย. 64 เปิดตัวอะไรบ้าง (iMac)

new iMac with M1 chip (Cr: Apple.com)

ไอแมค ที่ได้รับการออกแบบใหม่หมด เพราะอิทธิพลของการนำชิป M1 มาใช้ ทำให้จอบางลงจนเหลือขอบแค่  11.5 มิล แต่มีขนาดจอกว้างขึ้นเป็น 24 นิ้ว 4.5K Retina Display (เดิม 21.5 นิ้ว 4K)

ด้านหลังของจอไอแมคใหม่ให้พอร์ตมา 4 ช่อง เป็น USB-C 2 และ Thunderbolt 2 พร้อมปลั๊กแบบ Magsafe (ที่ใช้แม่เหล็กดูดติด) ใครเดินเตะสายไอแมคไม่คว่ำแล้วครับ ส่วนช่องต่อสาย Lan (สายต่ออินเตอร์เน็ต) ย้ายไปอยู่กับอแดปเตอร์ ที่มาพร้อมสายถัก!

ปรับปรุงกล้องหน้าเป็น 1080P ที่ประมวลผลภาพด้วยชิป M1 ทำให้ได้ภาพขณะออนไลน์สวยจัด มีชีวิตชีวา มาพร้อมไมค์ 3 ตัวแบบบีมฟอร์มิ่ง คือยิงตรงจากปากเราถึงไมค์ ทำให้ตัวเสียงรบกวนได้แน่ๆ เรียกว่าปรับมาพร้อมรับยุคออนไลน์ชัดๆเลย

ใครที่คิดว่าไอแมคดูหนังดีไม๊ คำตอบคือ ด้วย จอ 4.5k Retina display พร้อมลำโพง 6 ตัว ที่รวมวูฟเฟอร์ ทวีทเตอร์ ส่งรอบทิศทางกระเด้งทั่วห้อง รองรับ Dolby Atmos อะไรจะเจ๋งขนาดนี้

New Trackpad Keyboard Mouse Cr:Apple.com

ไอแมคใหม่ไม่ได้มาเดี่ยวๆ มาพร้อมคีย์บอร์ดที่ออกแบบใหม่ รองรับการสแกนลายนิ้วมือแล้ว มั่นใจ ปลอดภัย แน่นอน

ที่สำคัญ มาพร้อมสีใหม่ 7 สี ได้แก่ น้ำเงิน เขียว ชมพู(แดง) สีเงิน เหลือง ส้ม และม่วง (แทรคแพด เม้าส์ คีย์บอร์ด ก็มีสีเข้าชุดกันเลย)

เรียกว่าการปรับไอแมคใหม่ครั้งนี้สะเทือนวงการมาก ด้วยความสำเร็จของ Apple ที่ทำชิป M1 อันทรงประสิทธิภาพออกมา ทำให้มีพื้นที่การทำงานบนโต๊ะมากขึ้น เร็วขึ้น รวมถึงเชื่อมโยงการใช้แอปหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ถ้าเทียบกับราคาเปิดตัวประมาณ 43,000 บาท ถือว่าคุ้มค่า ตอบโจทย์ยุคที่การทำงานหรือเรียนผ่านออนไลน์มีความสำคัญมากขนาดนี้ครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.apple.com/apple-events/april-2021/

เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำข้อมูลดีๆมาลงต่อไปโปรดติดตาม www.chatjayn.com และ FB@digitalx21 ของพวกเราด้วยนะครับ