แนะนำตัว

ชัชจ์ ลมเชย

Apple Professional Learning Provider

นักพัฒนาสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการศึกษา นักจัดกิจกรรมอบรมมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสุข ความสนุกในการทำงาน แบ่งเบา ช่วยเหลือคุณครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา พร้อมที่จะพัฒนาทักษะทางดิจิทัลร่วมกับองค์กร โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาอย่างเป็นกันเองและมีประสิทธิภาพ

Certificate :

  • Apple Professional Learning Provider
  • Teacher Certificate, UBTECH Robotics
  • Intensive iOS Application Development
  • Apple Product Professional
  • Apple Teacher

Thailand Professional Qualification

Occupation: Courseware Developer
Sector : Digital Industry
Sub-Sector : E-Learning
Statement Number: OSCN-0176A/ICT-ELN-13-B-64/000319

ตัวอย่างงานอบรม: 
- วิทยากรอบรม 'ห้องเรียนสุดสร้างสรรค์ผ่านแอปพลิเคชั่นบนไอแพด' ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
- วิทยากรอบรม 'เรียนรู้การใช้ MacOS' ร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- วิทยากรอบรม 'เรียนรู้การใช้ MacOS' ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- วิทยากรอบรม Everyone can Create 'Your first movie', Everyone can Create 'Infographic', สนุกกับSwift Playground ร่วมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
- วิทยากรอบรม 'นักประดิษฐ์หุ่นยนต์' ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.
- วิทยากรอบรม 'สนุกกับหุ่นยนต์' ในโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร​์
- วิทยากรอบรม 'การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์' ร่วมกับวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยากรอบรม 'การทำ E-Book ด้วย iPad' ร่วมกับวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- วิทยากรอบรมการใช้งาน WebEx meeting ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ
- วิทยากรอบรม Learning with iPad, Learning with Mac ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำมากมาย
ประสบการณ์อื่นๆ:
- ผู้จัดงาน Learning Innovation for Education 4.0 บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด(มหาชน)
- รับเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ'เปิดโลกสาขาอาชีพใหม่ด้านดิจิทัลแห่งอนาคต'ในงาน Digital workforce ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
- ผู้จัดงานเสวนา 'การสร้างสื่อการสอนอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์' ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ผู้ประสานงานในการจัดอีเว้นต์การนำเสนอเทคโนโลยีทางการศึกษาต่างๆ
- ออกแบบห้องเรียนแท็บเล็ต โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
- รับงานเขียนหนังสือ บทความ รีวิว เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในด้านต่างๆ
อีเมล์: chat@chatjayn.com 
โทรศัพท์: 09 2263 5150