Categories
มุมข่าว

การบูรณาการ Apple Intelligence ในการจัดการเรียนรู้ตามโมเดล TPCK

จากการเปิดตัวเครื่องมือ Apple Intelligence ในงาน WWDC24 ทำให้เกิดการก้าวกระโดดด้วยรองเท้าที่ติดสปริงเลยครับ เห็นได้ชัดเลยว่าวันนี้และอนาคตเทคโนโลยีจะยิ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษามากยิ่งขึ้นไปอีก การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น Apple Intelligence จะเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับการสอนได้เป็นอย่างดี ผมจึงนำมาคิดต่อเล่นๆว่าถ้าเราจะนำ Apple Intelligence มาออกแบบการสอนตามโมเดล TPCK (Technological Pedagogical Content Knowledge)ล่ะ จึงลองมาปล่อยความคิดในบทความนี้ดู ทั้งนี้เป็นการใช้จินตนาการอยู่นะครับ

ทำไมต้องใช้ Apple Intelligence

ก่อนอื่นเรามาคุยกันก่อนว่าทำไมต้องเอา Apple Intelligence มาใช้

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
Apple Intelligence ความสามารถในหลากหลายด้าน เช่น ความสามารถในการเป็นเครื่องมือเขียนที่ทรงพลัง(จากบทความที่แล้ว) ความสามารถในการสรุปข้อความ และความสามารถในการสร้างภาพ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณครูสามารถนำมาใช้สอนเนื้อหาที่มีความซับซ้อนและลุ่มลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ไปจนถึงการช่วยในการแสดงแนวคิดที่ซับซ้อนในรูปแบบของภาพที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจได้เร็วขึ้น

2. เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักเรียนจริงๆนะครับ จากที่ผมทำงานร่วมกับคุณครูมาตลอดจะเห็นว่าพอใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเด็กๆก็จะพรั่งพรูความคิด กระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมทุกครั้ง ดังนั้นไม่ว่าจะการนำ Apple Intelligence มาช่วยคิดแล้วนำมาทำเป็นเกม หรือจะใช้แบบง่ายๆอย่างการบันทึกเสียงและการสรุปข้อความ ผมเชื่อว่าเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา แน่นอนว่าการใช้ iPad หรือ MacBook ในห้องเรียนจะช่วยให้นักเรียนสามารถสืบค้น ทำงานที่ได้รับมอบหมายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
Apple Intelligence ช่วยให้การประเมินผลเป็นระบบได้ครับ คุณครูสามารถใช้เครื่องมือการเขียนที่ยอดเยี่ยมในการตรวจสอบและปรับปรุงงานของนักเรียนอย่างรวดเร็วและแม่นยำ การนำมาใช้ช่วยการประเมินผลคุณครูก็จะสามารถให้คะแนนและข้อเสนอแนะแก่นักเรียนที่ชัดเจนมากขึ้นได้ครับ

4. การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ วิจารณ์
การใช้ Apple Intelligenceในชั้นเรียนช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การวิจารณ์ และการแก้ปัญหาได้ ทั้งยังช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลงานได้ครับ ซึ่งตรงนี้จะชัดเจนขึ้นเมื่อเราได้ลองของจริงกันแล้ว

Image generated by OpenAI, ChatGPT, 2024 (https://chat.openai.com/chat), And edit with Canva.

โมเดล TPCK
TPCK เป็นกรอบแนวคิดที่ช่วยให้ครูสามารถบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขยายความจากแนวคิดของ Lee Shulman’s (1987).model of CK, PCK and PK. ที่เน้นความรู้ทางด้านการสอนและเนื้อหา (Pedagogical Content Knowledge) โดยการเพิ่มองค์ประกอบของเทคโนโลยีเข้าไป TPCK จึงเป็นโมเดลที่เน้นการบูรณาการเทคโนโลยีกับการสอนและเนื้อหาวิชา ประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลักคือ:

  1. ความรู้ทางเทคโนโลยี (Technological Knowledge – TK): ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
  2. ความรู้ทางการสอน (Pedagogical Knowledge – PK): ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการ และเทคนิคการสอน
  3. ความรู้ทางเนื้อหา (Content Knowledge – CK): ความรู้ในเนื้อหาวิชา เช่น ประวัติศาสตร์, คณิตศาสตร์

การผสมผสานทั้งสามองค์ประกอบนี้ช่วยให้การสอนมีความสมดุลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้การเรียนรู้มีความหลากหลายและน่าสนใจแต่การใช้เทคโนโลยีควรใช้ด้วยความเหมาะสมและมีเป้าหมาย

Image generated with the prompt “An engaging illustration that combines the TPACK framework with the theme of Apple Intelligence, designed to capture the interest of teachers in using” by DALL·E, Openart, 2024 (https://openart.ai/create)

ไอเดียการบูรณาการ Apple Intelligence ตามโมเดล TPCK
ตรงนี้เราลองคิดแบบไวๆว่าถ้าจะนำมาใช้ในวิชาต่างๆจะใช้อย่างไรได้บ้าง

วิชาคณิตศาสตร์
คุณครูอาจนำความสามารถด้านการสร้างภาพของ Apple Intelligence ให้ทำเป็นแผนภูมิและกราฟเพื่อช่วยให้นักเรียนของเราเข้าใจการคำนวณและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ลึกซึ้งขึ้นตรงนี้จะประหยัดเวลาได้มาก ในการออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียนคุณครูอาจให้นักเรียนใช้การบันทึกเสียงเพื่ออธิบายวิธีการแก้ปัญหาโจทย์นั้น จากนั้นให้นักเรียนใช้ความสามารถในการสรุปเป็นข้อความเพื่อทบทวนเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว

วิชาภาษาอังกฤษ
คุณครูอาจนำความสามารถด้านการเขียนที่สามารถตรวจสอบการแก้ไขการเขียนได้มาใช้ หรือการโต้ตอบภาษาอังกฤษ ในการออกแบบกิจกรรมอาจให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่ทำหรือใช้ความสามารถในการสรุปข้อความเพื่อทบทวนและอภิปรายบทความ

วิชาวิทยาศาสตร์
ใช้การความสามารถด้านการสร้างภาพในการแสดงผลการทดลองและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ (ตรงนี้เราอาจต้องมาลองกันอีกครั้งเมื่อ Apple Intelligence เปิดให้ใช้แล้วว่าทำได้ถึงขนาดไหน) ส่วนกิจกรรมคุณครูอาจให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ แล้วใช้การสรุปข้อความ การทำงานนำเสนอ และการสรุปผลทดลอง นักเรียนและคุณครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

วิชาสังคมศึกษา
ใช้ความสามารถในการสร้างภาพมาสร้างแผนที่และไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์ ให้นักเรียนใช้ความสามารถสรุปข้อความช่วยวิเคราะห์และอภิปรายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน

ไอเดียการใช้ Apple Intelligence เป็นเครื่องมือประเมินผล
ความสามารถในการสรุปข้อความ
ความสามารถในการสร้างเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถการตรวจสอบการเขียน

ตัวอย่างข้างต้นสามารถช่วยให้นักเรียนสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ การวิจารณ์ การออกแบบ ไปจนถึงทักษะด้านการเขียนได้

ทั้งหมดอาจต้องมาดูกันต่อไป
ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการนำ Apple Intelligence มาใช้กับโมเดล TPCK ในการจัดการเรียนรู้จะช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดไอเดียการสอนใหม่ๆที่กว้างขึ้น ทั้งนี้การนำเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียนไม่ใช่แค่ช่วยดึงดูดนักเรียนยุคใหม่อยู่กับบทเรียนมากขึ้น แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดขึ้นกับเด็กๆอีกด้วย

References:
Med Kharbach, PhD. (2024). TPACK Model Explained for Teachers at https://www.educatorstechnology.com/2022/12/tpack-explained-for-teachers.html

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *